Prywatność

ZASADY I WARUNKI Niniejsza Umowa jest prawnie wiążąca dla każdej osoby lub podmiotu, który uzyskuje dostęp lub korzysta z serwisu www.coininsider.com (zwana dalej „Witryną”) i w związku z tym będzie związana wszystkimi Warunkami i postanowieniami zawartymi w niniejszym dokumencie, jak również wszelkimi przepisami i regulacjami prawnymi obowiązującymi w jurysdykcji, z której Użytkownik uzyskuje dostęp do […]

ZASADY I WARUNKI

Niniejsza Umowa jest prawnie wiążąca dla każdej osoby lub podmiotu, który uzyskuje dostęp lub korzysta z serwisu www.coininsider.com (zwana dalej „Witryną”) i w związku z tym będzie związana wszystkimi Warunkami i postanowieniami zawartymi w niniejszym dokumencie, jak również wszelkimi przepisami i regulacjami prawnymi obowiązującymi w jurysdykcji, z której Użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny. Użytkownicy są proszeni o uważne przeczytanie niniejszego Regulaminu.

 • AKCEPTACJA UMOWY
   1. Uzyskując dostęp do Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie Regulaminu i potwierdza, że zapoznał się z nim i w pełni go rozumie.
   2. Niniejszy Regulamin wraz z Polityką Plików Cookies i Polityką Prywatności na Stronie powinny być czytane razem i stanowią pełną Umowę pomiędzy Stronami.
   3. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z lub nie rozumie w pełni któregokolwiek lub wszystkich Warunków zawartych w niniejszym dokumencie, powinien natychmiast zrezygnować z dostępu do Serwisu.
   4. Materiały zawarte na tej stronie są należycie chronione przez obowiązujące prawo autorskie i prawo o znakach towarowych.
 • ZMIANY W REGULAMINIE STRONY INTERNETOWEJ
   1. Niniejszy Regulamin może być zmieniany i aktualizowany od czasu do czasu, bez uprzedzenia, ze skutkiem natychmiastowym.
   2. Zmieniony Regulamin zastępuje natychmiast wszelkie poprzednie wersje na stronie internetowej.
   3. Użytkownik jest proszony o regularne odwiedzanie strony internetowej w celu sprawdzenia, czy nie nastąpiła aktualizacja Regulaminu.
   4. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Serwisu będzie oznaczało jednoznaczną, milczącą akceptację Regulaminu zamieszczonego w Serwisie.
   5. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmienionych Warunków Użytkowania Serwisu, powinien natychmiast zaprzestać korzystania i dostępu do Serwisu.
 • LICENCJA UŻYTKOWNIKA
   1. Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) z Witryny wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego i tymczasowego. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu prawnego i w ramach tej licencji Użytkownik nie może:
    1. Modyfikować ani kopiować materiałów;
    2. Używać materiałów do celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);
    3. Próbować dekompilować lub odtwarzać oprogramowania zawartego na stronie internetowej;
    4. Usuwać jakichkolwiek praw autorskich lub innych oznaczeń własnościowych z materiałów; lub
    5. Przekazywania materiałów innym osobom lub „mirrorowania” materiałów na innym serwerze.
   2. Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z ograniczeń wymienionych w punkcie 3.1 i może zostać wypowiedziana w dowolnym momencie.
   3. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji, Użytkownik musi natychmiast zniszczyć wszelkie pobrane materiały będące w jego posiadaniu, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.
 • OGÓLNE ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI
   1. Wszystkie treści i materiały wyświetlane w Witrynie są jedynie opiniami, niezależnymi recenzjami lub artykułami informacyjnymi i są dostarczane na zasadzie „jak jest” i „jak dostępne”.
   2. Poglądy i opinie wyrażone na i za pośrednictwem tej Witryny są poglądami poszczególnych autorów piszących w swoim indywidualnym imieniu i nie muszą reprezentować poglądów właściciela(ów) tej Witryny.
   3. Właściciel(e) Witryny nie ponosi(ją) żadnej odpowiedzialności za sprawdzenie, czy jakiekolwiek osobistości wyraźnie wymienione w treści lub materiale wyświetlanym na Witrynie wyraziły zgodę lub zgodziły się na swoje poparcie, a niezależni autorzy pozostają odpowiedzialni za zapewnienie, że uzyskali niezbędne uprawnienia i zgody.
   4. Żadna informacja zamieszczona na Stronie nie ma na celu udzielenia profesjonalnej porady o jakimkolwiek charakterze i dlatego jest wykorzystywana na własne ryzyko Użytkownika.
   5. Nie ma gwarancji, że zamieszczone informacje są wolne od błędów lub pomyłek.
   6. Nie ma żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, ani oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności korzystania z materiałów na stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów na innych stronach, do których prowadzą odnośniki na tej stronie.
   7. Istnieje pełne zrzeczenie się wszelkich innych gwarancji, w tym, bez ograniczeń, dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innych naruszeń praw
   8. Strona może zawierać linki afiliacyjne, co oznacza, że Afiliant może otrzymać prowizję, jeśli Użytkownik kliknie na inną połączoną stronę
    1. Te linki partnerskie nie będą w żaden sposób obciążały Użytkownika
    2. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte na stronach osób trzecich, a Użytkownik potwierdza, że zawsze działa na własne ryzyko.
   9. Hakerzy i/lub inne złośliwe organizacje, grupy lub osoby mogą próbować ingerować w Serwis na różne sposoby, a Użytkownik zobowiązuje się, że w pełni rozumie to ryzyko.
 • OGRANICZENIA
   1. W żadnym wypadku właściciel (właściciele) Witryny ani żaden z jej dostawców nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty danych lub zysków, lub z powodu przerw w działalności) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na stronie internetowej.
   2. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do Użytkowników z siedzibą w tych jurysdykcjach
 • DOKŁADNOŚĆ TREŚCI I MATERIAŁÓW
   1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Witryna może zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne.
   2. Nie ma żadnych zapewnień ani gwarancji, że treści i materiały na stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne.
 • LINKI OSÓB TRZECICH NA STRONIE INTERNETOWEJ
   1. Witryna może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, Użytkownik jest odpowiednio poinformowany, że zawartość tych stron niekoniecznie została zweryfikowana i dlatego właściciel(e) tej Witryny nie ponosi(ją) odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek stron internetowych osób trzecich.
   2. Włączenie jakiegokolwiek linku na stronie internetowej nie oznacza poparcia przez właściciela(ów) strony internetowej.
   3. Użytkownicy są ostrzegani, że korzystanie z jakichkolwiek stron internetowych osób trzecich odbywa się na wyłączne ryzyko użytkowników.
 • WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
   1. Właściciel(e) Witryny zachowuje(ją) wszelkie prawa, tytuły i udziały w i do całej własności intelektualnej, niezależnie od tego, czy możliwe jest opatentowanie, zastrzeżenie praw autorskich lub ochrona znaków towarowych, praw autorskich lub patentów na nich opartych.
   2. Własność intelektualna zawarta w Witrynie nie może być wykorzystywana z jakiegokolwiek powodu, chyba że za wyraźną, uprzednią, pisemną zgodą właściciela (właścicieli) Witryny.
   3. Niniejsza Umowa nie przyznaje Użytkownikowi żadnych praw ani udziałów do jakiejkolwiek własności intelektualnej poza ograniczonym prawem do wieczystej, niewyłącznej, zbywalnej, odwołalnej licencji na dostęp i korzystanie z Witryny.
 • OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
   1. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Użytkownik zrzeka się i zwalnia właściciela(ów) Serwisu z odpowiedzialności za jakiekolwiek działania w jakiejkolwiek jurysdykcji, które mogłyby spowodować jakiekolwiek szkody, a właściciel(e) Serwisu nie będzie odpowiedzialny wobec Użytkownika za jakiekolwiek szkody.
   2. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie domagał się od właściciela(ów) Serwisu zwrotu pieniędzy, odszkodowania lub zwrotu kosztów, niezależnie od przyczyny.
   3. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Użytkownik zwalnia właściciela(ów) Serwisu z wszelkiej odpowiedzialności, roszczeń, żądań i/lub szkód (rzeczywistych i wynikowych) każdego rodzaju i natury, znanych i nieznanych (w tym, ale nie tylko, roszczeń z tytułu zaniedbania), wynikających lub związanych ze sporami pomiędzy Użytkownikiem a działaniami lub zaniechaniami osób trzecich.
 • ODSZKODOWANIE
   1. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Użytkownik zwolni z odpowiedzialności, będzie bronił i zabezpieczy właściciela(ów) Serwisu przed wszelkimi działaniami, postępowaniami, roszczeniami, szkodami, żądaniami i działaniami (w tym bez ograniczeń opłatami i wydatkami prawników), poniesionymi przez Użytkownika i/lub kogokolwiek w jego imieniu:
    1. Jakiejkolwiek odpowiedzialności lub zobowiązań wynikających z Umowy;
    2. Jakiekolwiek naruszenie lub pogwałcenie Witryny lub Umowy;
    3. Niedokładność w jakimkolwiek oświadczeniu lub gwarancji;
    4. naruszenie przez Użytkownika jakichkolwiek praw innych osób lub podmiotów; i/lub
    5. Jakiekolwiek działanie lub zaniechanie, które jest zaniedbaniem, bezprawne lub stanowi umyślne wykroczenie
 • POLITYKA COOKIES
   1. Witryna używa plików cookie, aby poprawić doświadczenia Użytkownika.
   2. Użytkownik proszony jest o zapoznanie się z „Polityką Cookies” na stronie internetowej w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących używania plików cookies.
   3. Witryna może dostarczać podstawowych informacji na temat usług osób trzecich, z których może korzystać, a które mogą również wykorzystywać pliki cookie w ramach swoich usług, choć mogą nie być objęte polityką Witryny.
   4. Jeśli Użytkownik nie akceptuje plików cookie z Witryny, powinien poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała pliki cookie z tej konkretnej Witryny, ze świadomością, że może wtedy nie być w stanie uzyskać dostępu do pożądanych treści i usług z witryny.
 • POLITYKA PRYWATNOŚCI
   1. Prywatność Użytkowników Serwisu jest bardzo ważna dla właścicieli tego Serwisu.
   2. Użytkownik proszony jest o zapoznanie się z „Polityką Prywatności” na tej stronie internetowej w celu uzyskania dalszych informacji.
 • ZGODNOŚĆ Z OGÓLNYM ROZPORZĄDZENIEM O OCHRONIE DANYCH
   1. Właściciel(e) Witryny bardzo poważnie traktuje(ją) ochronę danych i dlatego gwarantuje(ją), że będzie(ą) w pełni przestrzegać przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • ROZWIĄZYWALNOŚĆ
   1. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień lub części niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, w całości lub w części, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostaną nienaruszone i pozostaną w pełnej mocy i skuteczności dozwolonej przez prawo.
 • OGÓLNE
  1. Niniejsza Umowa podlega prawu Hongkongu, we wszystkich aspektach, w tym w odniesieniu do ważności, interpretacji i skutku, bez nadawania mocy prawnej zasadom lub regułom kolizyjnym, w zakresie, w jakim takie zasady lub reguły nie są obowiązkowo stosowane przez ustawę i pozwoliłyby lub wymagałyby zastosowania prawa innej jurysdykcji.
  2. Żadne z postanowień niniejszej Umowy ani żadne z działań podjętych przez Strony nie stanowi ani nie może być uznane za stanowiące partnerstwo, stowarzyszenie, spółkę joint venture lub inny podmiot współpracujący między Stronami
  3. Żadne z postanowień niniejszej Umowy ani żadne działania podjęte przez Strony na mocy Umowy nie stanowią ani nie mogą być uznane za ustanawiające którąkolwiek ze Stron agentem drugiej Strony w jakimkolwiek celu
  4. Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za zapewnienie, że jest uprawniony do dostępu do Witryny i wszelkich linków stron trzecich z tej Witryny, w zakresie obowiązujących przepisów i prawa jurysdykcji, w której jest rezydentem lub z której uzyskuje dostęp do Witryny. Właściciel(e) Serwisu nie ponosi(ją) odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub szkody, jeśli Użytkownik uzyska dostęp do Serwisu z zakazanej jurysdykcji.
  5. Właściciel(e) Witryny może(gą) scedować Umowę na dowolny podmiot powiązany ze stroną trzecią, w którym to przypadku Umowa oraz prawa i obowiązki Stron na jej podstawie będą wiążące i przyniosą korzyści odpowiednim następcom, cesjonariuszom, spadkobiercom, wykonawcom, administratorom i przedstawicielom prawnym Firmy.
  6. Umowa, w tym wszystkie inne dokumenty prawne i polityki na Stronie, stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub równoczesne umowy i porozumienia, zarówno pisemne, jak i ustne, pomiędzy Stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy, w tym, bez ograniczeń, wszelkie publiczne lub inne oświadczenia lub prezentacje dotyczące Strony i/lub Umowy.
  7. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne, niedziałające lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, postanowienie to zostanie zmodyfikowane tak, aby stało się ważne i, w możliwym zakresie, realizowało pierwotne intencje Stron w sposób możliwie jak najbardziej zbliżony do akceptowalnego, tak aby transakcje, których dotyczy niniejsza Umowa, zostały przeprowadzone zgodnie z pierwotnymi założeniami w najszerszym możliwym zakresie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka, czytana razem z innymi dokumentami prawnymi na Stronie, jest prawnie wiążąca dla każdej osoby lub podmiotu, który uzyskuje dostęp lub korzysta z Witryny www.coininsider.com (zwanej dalej „Witryną”). Użytkownik jest związany wszystkimi Warunkami zawartymi w niniejszym dokumencie, a także wszelkimi regulacjami i prawami obowiązującymi w jurysdykcji, z której Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu. Zachęcamy Użytkowników do uważnego zapoznania się z Polityką Prywatności Serwisu. Niniejsza Polityka zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

 • OGÓLNE
   1. Właściciel(e) Witryny zobowiązuje(ją) się do ochrony i poszanowania prywatności wszystkich jej użytkowników
   2. Właściciel(e) Witryny podejmie(ą) wszelkie uzasadnione i zgodne z prawem kroki w celu ochrony informacji poufnych i udostępni(ą) informacje tylko odpowiednim władzom na ich żądanie lub w ramach jakichkolwiek przepisów, które tego wymagają oraz gdy jest to konieczne dla integracji stron trzecich.
 • INFORMACJE GROMADZONE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ
   1. Dane dziennika:
    1. Kiedy Użytkownik odwiedza Witrynę, usługi Witryny mogą automatycznie rejestrować standardowe dane dostarczane przez przeglądarkę internetową Użytkownika.
    2. Może to obejmować: Adres Protokołu Internetowego (IP) komputera Użytkownika, typ i wersję przeglądarki, strony, które Użytkownik odwiedził, godzinę i datę tych wizyt, czas spędzony na każdej stronie oraz inne szczegóły.
   2. Dane urządzenia:
    1. Witryna może gromadzić dane o urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik, aby uzyskać dostęp do Witryny.
    2. Te zebrane dane mogą obejmować: Typ urządzenia, system operacyjny, unikalne identyfikatory urządzenia, ustawienia urządzenia i dane geolokalizacyjne.
    3. To, co zbieramy, może zależeć od indywidualnych ustawień urządzenia i oprogramowania Użytkownika
    4. Zalecamy sprawdzenie polityki producenta urządzenia lub dostawcy oprogramowania, aby dowiedzieć się, jakie informacje nam udostępniają.
   3. Dane osobowe:
    1. Możemy prosić o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail oraz numer telefonu/telefonu komórkowego.
 • PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH
   1. Witryna i jej właściciel(e) będą przetwarzać dane osobowe Użytkownika zgodnie z prawem, uczciwie i w sposób przejrzysty.
   2. Informacje o Użytkowniku będą zbierane i przetwarzane tylko wtedy, gdy Serwis będzie miał ku temu podstawy prawne, co zależy od usług, do których Użytkownik ma dostęp i sposobu ich wykorzystania.
   3. Serwis może gromadzić i wykorzystywać informacje o Użytkowniku tylko wtedy, gdy:
    1. Gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem takiej umowy (na przykład, gdy świadczymy usługę, o którą Użytkownik poprosił w Serwisie);
    2. Zaspokaja to uzasadniony interes (który nie jest nadrzędny w stosunku do interesów ochrony danych Użytkownika), taki jak badania i rozwój, marketing i promocja usług Serwisu oraz ochrona praw i interesów prawnych właściciela (właścicieli) Serwisu;
    3. Użytkownik wyraził zgodę na to w określonym celu (na przykład, Użytkownik może wyrazić zgodę na wysyłanie przez Serwis swojego newslettera); lub
    4. Właściciel(e) Serwisu musi(ją) przetwarzać dane Użytkownika w celu spełnienia obowiązku prawnego.
   4. Użytkownik ma prawo do zmiany zdania w dowolnym momencie, jeśli wcześniej wyraził zgodę na wykorzystanie swoich danych przez Serwis w określonym celu, jednak nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, które już miało miejsce.
   5. Serwis nie przechowuje danych osobowych dłużej niż jest to konieczne
   6. Podczas gdy Serwis przechowuje informacje, zapewni ich ochronę w ramach komercyjnie akceptowalnych środków, aby zapobiec utracie i kradzieży, jak również nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, kopiowaniu, wykorzystaniu lub modyfikacji
   7. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że żadna metoda elektronicznej transmisji lub przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna i dlatego właściciel(e) Serwisu nie może zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych
   8. Jeśli będzie to konieczne, Serwis zachowa dane osobowe Użytkownika w celu wypełnienia wszelkich zobowiązań prawnych, które może mieć, lub w celu ochrony żywotnych interesów Użytkownika lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.
 • GROMADZENIE I WYKORZYSTANIE INFORMACJI
   1. Witryna i jej właściciel(e) mogą gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać informacje w następujących celach, a dane osobowe nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami:
    1. aby umożliwić Użytkownikowi dostosowanie lub spersonalizowanie doświadczenia Użytkownika w Witrynie;
    2. w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu i korzystania z Witryny, powiązanych aplikacji i powiązanych platform mediów społecznościowych;
    3. do kontaktu i komunikacji z Użytkownikiem
    4. do celów prowadzenia wewnętrznych rejestrów i celów administracyjnych;
    5. do celów analitycznych, badania rynku i rozwoju działalności, w tym do obsługi i ulepszania Witryny, powiązanych aplikacji i powiązanych platform mediów społecznościowych;
    6. dla reklamy i marketingu, w tym do wysyłania Użytkownikowi informacji promocyjnych i informacji o osobach trzecich, które właściciel(e) Witryny uważają, że mogą być interesujące dla Użytkowników; oraz
    7. w celu wypełnienia zobowiązań prawnych i rozwiązywania wszelkich sporów, które Witryna może mieć.
 • UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM
   1. Właściciel(e) Witryny może ujawnić dane osobowe do:
    1. usługodawcom zewnętrznym w celu umożliwienia im świadczenia swoich usług, w tym (bez ograniczeń) dostawcom usług IT, dostawcom usług przechowywania danych, hostingu i serwerów, sieciom reklamowym, analitykom, rejestratorom błędów, firmom windykacyjnym, dostawcom usług serwisowych lub rozwiązywania problemów, dostawcom usług marketingowych lub reklamowych, profesjonalnym doradcom i operatorom systemów płatności;
    2. sponsorzy lub promotorzy wszelkich konkursów prowadzonych przez Witrynę; oraz
    3. strony trzecie w celu gromadzenia i przetwarzania danych
 • MIĘDZYNARODOWE TRANSFERY DANYCH OSOBOWYCH
   1. Dane osobowe zebrane przez Witrynę są przechowywane i przetwarzane na serwerach w różnych jurysdykcjach, a także tam, gdzie partnerzy Witryny, podmioty stowarzyszone i dostawcy zewnętrzni utrzymują swoje placówki
   2. Użytkownik potwierdza, że dostarczając Witrynie i jej właścicielowi(om) dane osobowe, wyraża zgodę na ujawnienie ich zagranicznym stronom trzecim.
   3. Właściciel(e) Witryny zapewni(ą), że każdy transfer danych osobowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do krajów spoza EOG będzie chroniony przez odpowiednie zabezpieczenia, na przykład przez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub zastosowanie wiążących reguł korporacyjnych lub innych prawnie akceptowanych środków.
   4. W przypadku, gdy właściciel(e) Witryny przekazuje(ją) dane osobowe z kraju spoza EOG do innego kraju, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że osoby trzecie w innych jurysdykcjach mogą nie podlegać tym samym przepisom o ochronie danych, które obowiązują w jurysdykcji, w której znajduje się Użytkownik. Istnieje ryzyko, że osoby trzecie zaangażowane w jakiekolwiek działania lub praktyki, które naruszałyby prawo ochrony danych osobowych w jurysdykcji Użytkownika, co może oznaczać, że Użytkownik nie będzie mógł dochodzić zadośćuczynienia zgodnie z prawem ochrony prywatności w swojej jurysdykcji
 • PRAWA UŻYTKOWNIKA I KONTROLA DANYCH OSOBOWYCH
 • Wybór i zgoda
  • Podając dane osobowe Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych przez właściciela (właścicieli) Witryny zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności
  • Jeśli Użytkownik ma mniej niż 16 lat, Użytkownik musi posiadać i zagwarantować w zakresie dozwolonym przez prawo, że ma pozwolenie rodzica lub opiekuna prawnego na dostęp i korzystanie z Witryny i że oni (rodzice lub opiekunowie prawni) wyrazili zgodę na przekazanie Witrynie danych osobowych przez Użytkownika
  • Użytkownik nie musi podawać danych osobowych, jednak musi mieć świadomość, że w przypadku odmowy, może to wpłynąć na korzystanie z Serwisu lub produktów i/lub usług oferowanych na lub za jego pośrednictwem.
 • Informacje od osób trzecich
  • W przypadku, gdy Witryna otrzyma dane osobowe Użytkownika od osoby trzeciej, informacje te będą chronione zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności
  • Jeśli Użytkownik jest osobą trzecią dostarczającą dane osobowe o kimś innym, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada zgodę tej osoby na dostarczenie tych danych osobowych.
 • Ograniczenie
  • Użytkownik może zdecydować się na ograniczenie gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych
  • Jeżeli Użytkownik wyraził wcześniej zgodę na wykorzystanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, może w każdej chwili zmienić zdanie, kontaktując się z właścicielem (właścicielami) Portalu.
  • Jeżeli Użytkownik zażąda ograniczenia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, właściciel(e) Serwisu może(gą) poinformować, że ograniczenie to będzie miało wpływ na korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub produktów i usług.
 • Dostęp i możliwość przenoszenia danych
  • Użytkownik może zażądać szczegółowych informacji na temat przechowywanych danych osobowych
  • Użytkownik może zażądać kopii danych osobowych przechowywanych przez właściciela(ów) Witryny.
  • Jeśli to możliwe, właściciel(e) Serwisu dostarczy(ą) te informacje w formacie CSV lub innym łatwym do odczytania formacie maszynowym
  • Użytkownik może poprosić o usunięcie danych osobowych.
  • Użytkownik może również zażądać, aby te informacje zostały przekazane innej osobie trzeciej.
 • Korekta
  • Jeśli Użytkownik uważa, że jakiekolwiek informacje są niedokładne, nieaktualne, niekompletne, nieistotne lub wprowadzające w błąd, Użytkownik może skontaktować się z właścicielem(ami) Serwisu w celu aktualizacji lub korekty posiadanych informacji.
  • Właściciel(e) Serwisu podejmie(ą) wszelkie uzasadnione kroki w celu poprawienia wszelkich informacji, które okażą się niedokładne, niekompletne, wprowadzające w błąd lub nieaktualne.
  • Powiadamianie o naruszeniu danych
  • Właściciel(e) Witryny zobowiązuje(ją) się do przestrzegania obowiązujących przepisów i ustaw w odniesieniu do wszelkich naruszeń danych.
 • Skargi
  • Jeśli Użytkownik uważa, że właściciel(e) Witryny naruszył(li) jakiekolwiek odpowiednie prawo dotyczące ochrony danych i chce złożyć skargę, powinien skontaktować się z właścicielem(ami) Witryny i podać pełne szczegóły dotyczące domniemanego naruszenia.
  • Właściciel(e) Witryny zobowiązuje(ją) się do niezwłocznego zbadania wszystkich skarg i udzielenia pisemnej odpowiedzi, określającej wynik dochodzenia i kroki podjęte w celu rozwiązania problemu
  • Użytkownik ma prawo do skontaktowania się z organem regulacyjnym lub organem ochrony danych w związku z jego skargą.
 • Rezygnacja z subskrypcji
  • Aby wypisać się z bazy danych e-mail Serwisu lub zrezygnować z komunikacji (w tym komunikacji marketingowej), Użytkownik proszony jest o kontakt z właścicielem (właścicielami) Serwisu lub zrezygnować przy użyciu opcji rezygnacji przewidzianych w komunikacji.
 • COOKIES
   1. Serwis używa plików „cookies” do zbierania informacji o Użytkowniku i jego aktywności.
   2. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Polityce plików cookie na stronie internetowej.
 • PRZENIESIENIE DZIAŁALNOŚCI
   1. Jeśli Witryna lub jej aktywa zostaną przejęte, lub w mało prawdopodobnym przypadku, gdy właściciel(e) Witryny zakończy(ą) działalność lub ogłosi(ą) upadłość, dane Użytkownika, wraz z innymi aktywami, zostaną przekazane stronom, które przejmą Witrynę.
   2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie przeniesienia mogą mieć miejsce i że strony, które przejmą Witrynę i/lub jej właściciela(ów) mogą nadal korzystać z danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
 • OGRANICZENIA NASZEJ POLITYKI
   1. Niniejsza Witryna może zawierać linki do zewnętrznych stron i/lub stron osób trzecich, które nie są obsługiwane lub kontrolowane przez właściciela(ów) tej Witryny.
   2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że właściciel(e) Witryny nie ma(ją) kontroli nad treścią i polityką tych stron, a zatem nie może przyjąć odpowiedzialności za ich odpowiednie praktyki dotyczące prywatności.
 • POPRAWKI DO POLITYKI PRYWATNOŚCI
  1. Niniejsza Polityka Prywatności może być zmieniana i aktualizowana od czasu do czasu, bez powiadomienia, i będzie obowiązywać natychmiast.
  2. Zmieniona Polityka Prywatności natychmiast zastąpi wszelkie poprzednie wersje na Stronie.
  3. Użytkownik jest proszony o regularne odwiedzanie Witryny w celu sprawdzenia, czy zostały wprowadzone jakiekolwiek aktualizacje do Polityki Prywatności.
  4. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Serwisu będzie jednoznaczne z milczącą akceptacją Polityki Prywatności podanej w Serwisie.
  5. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmienionej Polityki Prywatności, powinien natychmiast zrezygnować z korzystania i dostępu do Serwisu.

POLITYKA COOKIES

  1. Niniejsza Polityka, czytana razem ze wszystkimi innymi dokumentami prawnymi na Stronie, jest prawnie wiążąca dla każdej osoby lub podmiotu, który uzyskuje dostęp lub korzysta z Serwisu www.coininsider.com (zwanej dalej „Witryną”). Użytkownik jest związany wszystkimi Warunkami zawartymi w niniejszym dokumencie, a także wszelkimi regulacjami i prawami obowiązującymi w jurysdykcji, z której Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu. Użytkownicy powinni uważnie zapoznać się z Polityką Cookies Serwisu. Niniejsza Polityka zastępuje wszystkie poprzednie wersje.
 • CO TO JEST PLIK COOKIE?
   1. Cookie” to niewielka porcja danych, którą Witryna przechowuje na komputerze i/lub urządzeniu mobilnym Użytkownika i do której dostęp uzyskuje się przy każdej wizycie na Witrynie.
   2. Witryna wykorzystuje pliki cookie do zbierania informacji o Użytkowniku i jego działaniach podczas dostępu do Witryny, które mogą obejmować, jeśli są dostępne, adres IP, system operacyjny i typ przeglądarki używanej przez Użytkownika
   3. Informacje te są zbierane jako dane statystyczne o działaniach i wzorcach przeglądania przez Użytkownika Serwisu i nie identyfikują konkretnej osoby.
   4. Z tego samego powodu Serwis może uzyskiwać informacje o ogólnym sposobie korzystania z Internetu przez Użytkownika za pomocą plików cookies
   5. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że ustawienia jego komputera i/lub urządzeń mobilnych są prawidłowe i dlatego może zdecydować się na akceptację lub odrzucenie plików cookie.
   6. Pliki cookie pomagają Spółce w ulepszaniu Strony (stron) i/lub Aplikacji oraz w dostarczaniu lepszych i bardziej spersonalizowanych usług
 • RODZAJE PLIKÓW COOKIE I SPOSÓB ICH UŻYCIA
   1. Niezbędne pliki cookie – to pliki cookie, które są kluczowe dla doświadczenia Użytkownika na Stronie, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak logowanie użytkownika, zarządzanie kontem, koszyk zakupów i przetwarzanie płatności. Są one wykorzystywane w celu umożliwienia działania określonych funkcji na Stronie. Niniejsza Witryna korzysta z podstawowych plików cookie na stronie.
   2. Pliki cookie dotyczące wydajności – to pliki cookie wykorzystywane do śledzenia sposobu korzystania z Witryny przez Użytkownika podczas wizyty, bez gromadzenia danych osobowych Użytkownika. Zazwyczaj informacje te są anonimowe i łączone z informacjami dotyczącymi wszystkich Użytkowników Witryny, aby pomóc firmom zrozumieć wzorce korzystania z Witryny, zidentyfikować i zdiagnozować problemy lub błędy, na które mogą natknąć się Użytkownicy, a także podjąć lepsze decyzje strategiczne w celu poprawy ogólnego doświadczenia użytkowników Witryny. Te pliki cookie mogą być ustawione przez Witrynę, którą Użytkownik odwiedza lub przez usługi stron trzecich. Ta Witryna używa cookies wydajnościowych na stronie.
   3. Pliki cookie dotyczące funkcjonalności – służą do zbierania informacji o urządzeniu Użytkownika i wszelkich ustawieniach, które Użytkownik może skonfigurować na odwiedzanej przez siebie stronie internetowej (np. ustawienia języka i strefy czasowej). Dzięki tym informacjom strony internetowe mogą dostarczać Użytkownikowi zindywidualizowane, ulepszone lub zoptymalizowane treści i usługi. Te pliki cookie mogą być ustawione przez stronę internetową, którą odwiedza Użytkownik lub przez usługi osób trzecich. Niniejsza Witryna wykorzystuje pliki cookie dotyczące funkcjonalności dla wybranych funkcji w witrynie.
   4. Targetowanie/reklamowe pliki cookie – służą do określania, jakie treści promocyjne są bardziej odpowiednie i dostosowane do Użytkownika i jego zainteresowań. Witryny mogą wykorzystywać je do dostarczania ukierunkowanych reklam lub ograniczania liczby wyświetleń reklamy przez Użytkownika. Pomaga to firmom poprawić skuteczność kampanii i jakość treści prezentowanych Użytkownikowi. Te pliki cookie mogą być ustawione przez stronę internetową, którą odwiedza Użytkownik lub przez usługi innych firm. Pliki cookie służące do targetowania/reklamy ustawione przez strony trzecie mogą być wykorzystywane do śledzenia Użytkownika na innych stronach internetowych, które korzystają z tych samych usług stron trzecich. Niniejsza Witryna wykorzystuje pliki cookie służące do targetowania/reklamowania na stronie.
 • FUNKCJA PLIKÓW COOKIE
   1. Pliki cookie umożliwiają Witrynie:
    1. Oszacowanie wielkości widowni i wzorca użytkowania
    2. Przechowywać informacje o preferencjach Użytkownika, a tym samym dostosowywać i optymalizować Witrynę zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami Użytkownika
    3. Przyspieszenie wyszukiwania przez Użytkownika; oraz
    4. Rozpoznać Użytkownika, gdy powraca on na stronę internetową.
 • PLIKI COOKIE STRON TRZECICH NA STRONIE INTERNETOWEJ
   1. Witryna może zatrudniać firmy i osoby trzecie na naszej stronie internetowej, np. dostawców usług analitycznych i partnerów treści
   2. Witryna udzieli tym stronom trzecim dostępu do wybranych informacji w celu wykonania określonych zadań w imieniu Użytkownika.
   3. Mogą one również ustawić pliki cookie stron trzecich w celu świadczenia usług, które dostarczają
   4. Pliki cookie stron trzecich mogą być wykorzystywane do śledzenia użytkownika na innych stronach internetowych, które korzystają z tej samej usługi strony trzeciej
   5. Niniejsza Witryna nie ma kontroli nad plikami cookie osób trzecich i dlatego ich polityka w zakresie plików cookie nie jest objęta niniejszą Polityką plików cookie Witryny.
   6. Niniejsza Witryna obiecuje prywatność stron trzecich:
    1. Strona internetowa dokonuje przeglądu polityki prywatności wszystkich swoich dostawców zewnętrznych przed skorzystaniem z ich usług, aby zapewnić, że ich praktyki są zgodne z jej własnymi.
    2. Witryna nigdy świadomie nie będzie obejmować usług stron trzecich, które narażają lub naruszają prywatność użytkowników tej witryny.
 • KONTROLA UŻYTKOWNIKA LUB JAK ZREZYGNOWAĆ Z COOKIES
   1. Jeśli Użytkownik nie chce akceptować plików cookie z tej Witryny, może poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała pliki cookie z tej Witryny
   2. Większość przeglądarek jest skonfigurowana tak, aby domyślnie akceptować pliki cookie, ale Użytkownik może zaktualizować te ustawienia, aby całkowicie odrzucić pliki cookie lub powiadomić Użytkownika, gdy strona próbuje ustawić lub zaktualizować plik cookie.
   3. Jeżeli Użytkownik przegląda strony internetowe z wielu urządzeń, może być konieczne zaktualizowanie ustawień na każdym z nich.
   4. Chociaż niektóre pliki cookie mogą być blokowane z niewielkim wpływem na doświadczenia Użytkownika na stronie internetowej, blokowanie wszystkich plików cookie może oznaczać, że Użytkownik nie będzie mógł uzyskać dostępu do pewnych funkcji i treści na odwiedzanych przez siebie stronach.
 • ZMIANY W POLITYCE PLIKÓW COOKIE
  1. Polityka Cookies może być zmieniana i aktualizowana od czasu do czasu, bez uprzedzenia, ze skutkiem natychmiastowym.
  2. Zmieniona Polityka Cookies niezwłocznie zastąpi wszelkie poprzednie wersje dostępne na Stronie.
  3. Użytkownik powinien regularnie odwiedzać Witrynę, aby upewnić się, że Polityka Cookies została zaktualizowana.
  4. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Serwisu będzie oznaczało jednoznaczną, milczącą akceptację zmienionej Polityki Cookies zamieszczonej w Serwisie.
  5. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmienionej Polityki Cookies Serwisu, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu i uzyskiwania do niego dostępu.