Voorwaarden, Privacy en Cookies

ALGEMENE VOORWAARDEN Deze overeenkomst is juridisch bindend voor elke persoon of entiteit die toegang heeft tot of gebruik maakt van de www.coininsider.com Website (hierna te noemen de “Website”) en is derhalve gebonden aan alle hierin opgenomen Algemene Voorwaarden, alsmede aan alle voorschriften en wetten die van toepassing zijn op het specifieke rechtsgebied van waaruit de […]

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze overeenkomst is juridisch bindend voor elke persoon of entiteit die toegang heeft tot of gebruik maakt van de www.coininsider.com Website (hierna te noemen de “Website”) en is derhalve gebonden aan alle hierin opgenomen Algemene Voorwaarden, alsmede aan alle voorschriften en wetten die van toepassing zijn op het specifieke rechtsgebied van waaruit de Gebruiker toegang heeft tot de Website. Gebruikers wordt dringend verzocht deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen.

 • AANVAARDING VAN DE OVEREENKOMST
   1. Door zich toegang te verschaffen tot de Website, stemt de Gebruiker in met de hierin vervatte Algemene Voorwaarden en erkent dienovereenkomstig dat hij/zij de Algemene Voorwaarden heeft gelezen en volledig begrijpt.
   2. Deze Algemene Voorwaarden, samen met het Cookiesbeleid en het Privacybeleid op de Website, moeten samen worden gelezen en vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen.
   3. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met één of meerdere Voorwaarden of deze niet volledig begrijpt, dient de Gebruiker onmiddellijk af te zien van toegang tot de Website.
   4. Het materiaal op deze Website is naar behoren beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.
 • WIJZIGINGEN VAN DE WEBSITE VOORWAARDEN EN CONDITIES
   1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en bijgewerkt, zonder voorafgaande kennisgeving, en zullen onmiddellijk van kracht zijn.
   2. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen onmiddellijk alle vorige versies op de Website vervangen.
   3. De Gebruiker wordt aangespoord om de Website regelmatig te bezoeken om na te gaan of er updates zijn geweest van de Algemene Voorwaarden.
   4. Het voortgezette gebruik van de Website door de Gebruiker houdt een ondubbelzinnige stilzwijgende aanvaarding in van de op de Website vermelde Algemene Voorwaarden.
   5. Indien de Gebruiker de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden van de Website niet aanvaardt, dient de Gebruiker onmiddellijk af te zien van het gebruik van en de toegang tot de Website.
 • GEBRUIKERSLICENTIE
   1. Toestemming wordt verleend om tijdelijk één kopie van het materiaal (informatie of software) van de Website te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk gebruik. Dit is de verlening van een licentie, geen overdracht van eigendom en onder deze licentie mag de gebruiker niet:
    1. De materialen wijzigen of kopiëren;
    2. De materialen gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor publieke vertoning (commercieel of niet-commercieel);
    3. Proberen de software op de Website te decompileren of te onderwerpen aan reverse engineering;
    4. Auteursrechtvermeldingen of andere eigendomsvermeldingen uit de materialen te verwijderen; of
    5. De materialen over te dragen aan andere personen of deze te “spiegelen” op een andere server.
   2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd indien de Gebruiker één van de beperkingen vermeld in artikel 3.1 overtreedt en kan op elk moment worden beëindigd.
   3. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet de Gebruiker onmiddellijk alle gedownloade materialen in zijn bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.
 • ALGEMENE VRIJWARINGSCLAUSULES
   1. Alle inhoud en materiaal weergegeven op de Website zijn louter opiniestukken, onafhankelijke recensiestukken of nieuwsartikelen en worden verstrekt op een “as is” en “zoals beschikbaar” basis.
   2. De meningen en opinies geuit op en via deze Website zijn die van de individuele auteurs die in hun individuele hoedanigheid schrijven en vertegenwoordigen niet noodzakelijk de meningen van de eigenaar(s) van deze Website.
   3. De eigenaar(s) van de website nemen geen verantwoordelijkheid om te verifiëren of beroemdheden die uitdrukkelijk worden genoemd in de inhoud of het materiaal op de website, toestemming hebben gegeven of akkoord zijn gegaan met hun steunbetuigingen en het blijft de verantwoordelijkheid van de onafhankelijke auteurs om ervoor te zorgen dat zij de noodzakelijke toestemming en toestemming hebben verkregen.
   4. Geen enkele informatie op de Website is bedoeld als professioneel advies van welke aard dan ook en wordt daarom op eigen risico van de Gebruiker gebruikt.
   5. Er is geen garantie dat de geplaatste informatie vrij is van fouten of vergissingen.
   6. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op de Website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen op enige andere aan deze Website gekoppelde site.
   7. Er is een volledige afwijzing van alle andere garanties met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending of intellectuele eigendom of andere schending van rechten
   8. De Website kan affiliate links bevatten, wat betekent dat een Affiliate een commissie kan verdienen als de Gebruiker doorklikt naar een andere gelinkte site
    1. Aan deze affiliate links zijn voor de Gebruiker geen kosten verbonden
    2. Er wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud van een website van een derde partij en de Gebruiker bevestigt dat hij te allen tijde op eigen risico handelt.
   9. Hackers en/of andere kwaadwillende organisaties, groepen of individuen kunnen op verschillende manieren proberen de Website te verstoren en de Gebruiker verbindt zich ertoe dat hij/zij dit risico volledig begrijpt.
 • BEPERKINGEN
   1. In geen geval zal (zullen) de eigenaar(s) van de Website of een van haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van onderbreking van de bedrijfsvoering) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om het materiaal op de Website te gebruiken.
   2. Sommige jurisdicties staan geen beperkingen toe op impliciete garanties, of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, deze beperkingen zijn mogelijk niet van toepassing op de Gebruikers gevestigd in deze jurisdicties
 • NAUWKEURIGHEID VAN INHOUD EN MATERIALEN
   1. De Gebruiker erkent dat de Website technische, typografische of fotografische fouten kan bevatten.
   2. Er worden geen garanties gegeven dat de inhoud en het materiaal op de Website nauwkeurig, volledig of actueel zijn.
 • LINKS VAN DERDEN OP DE WEBSITE
   1. De Website kan links bevatten naar websites van derden; de Gebruiker wordt er dienovereenkomstig op gewezen dat de inhoud van deze websites niet noodzakelijkerwijs is gecontroleerd en dat de eigenaar(s) van deze Website derhalve niet verantwoordelijk is/zijn voor de inhoud van welke website van derden dan ook.
   2. De opname van een link op de Website houdt geen goedkeuring in door de eigenaar(s) van de Website.
   3. Gebruikers worden gewaarschuwd dat het gebruik van websites van derden geheel op eigen risico van de gebruikers geschiedt.
 • INTELLECTUEEL EIGENDOM
   1. De eigenaar(s) van de Website behoudt/behouden alle rechten, aanspraken en belangen in en op alle intellectuele eigendom, ongeacht of het al dan niet mogelijk is om hierop een patent, auteursrecht of bescherming van handelsmerken, auteursrechten of octrooien te baseren.
   2. Het intellectuele eigendom op de Website mag niet worden gebruikt voor welke reden dan ook, behalve met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar(s) van de Website.
   3. Deze Overeenkomst verleent de Gebruiker geen enkel recht of belang op enig intellectueel eigendom buiten het beperkte recht op een eeuwigdurende, niet-exclusieve, overdraagbare, herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van de Website.
 • BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
   1. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ontkent en vrijwaart de Gebruiker de eigenaar(s) van de Website van elke rechtsvordering in welke jurisdictie dan ook die aanleiding zou geven tot welke schade dan ook, en de eigenaar(s) van de Website is/zijn niet aansprakelijk jegens de Gebruiker voor welke vorm van schade dan ook.
   2. De Gebruiker stemt ermee in om geen terugbetaling, compensatie of terugbetaling te eisen van de eigenaar(s) van de Website, om welke reden dan ook.
   3. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, vrijwaart de Gebruiker de eigenaar(s) van de Website van alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, claims, eisen en/of schade (werkelijke en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend of onbekend (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, claims van nalatigheid), voortvloeiend uit of in verband met geschillen tussen de Gebruiker en het handelen of nalaten van derden.
 • VRIJWARING
   1. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal de Gebruiker de eigenaar(s) van de Website vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen van en tegen alle acties, procedures, claims, schade, eisen en acties (met inbegrip van maar niet beperkt tot honoraria en kosten van raadslieden), opgelopen door de Gebruiker en/of iemand namens hem:
    1. Alle verantwoordelijkheden of verplichtingen onder de Overeenkomst;
    2. Elke inbreuk op of schending van de Website of de Overeenkomst;
    3. Onjuistheid in enige vertegenwoordiging of garantie;
    4. schending door de Gebruiker van enige rechten van een andere persoon of entiteit; en/of
    5. Enig handelen of nalaten dat nalatig, onwettig of opzettelijk wangedrag is
 • KOEKENBELEID
   1. De Website maakt gebruik van cookies om de ervaring van de Gebruiker te helpen verbeteren.
   2. De Gebruiker wordt verzocht het “Cookiesbeleid” op de Website te raadplegen voor meer informatie met betrekking tot het gebruik van cookies.
   3. De Website kan basisinformatie verstrekken over diensten van derden die de Website gebruikt, die ook cookies kunnen gebruiken als onderdeel van hun dienst, maar die mogelijk niet onder het beleid van de Website vallen.
   4. Indien de Gebruiker geen cookies van de Website accepteert, dient hij zijn browser te instrueren om cookies van deze specifieke Website te weigeren, met dien verstande dat hij dan mogelijk geen toegang krijgt tot de gewenste inhoud en diensten van de site.
 • PRIVACYBELEID
   1. De privacy van de Websitegebruikers is zeer belangrijk voor de eigenaars van deze Website.
   2. De Gebruiker wordt verzocht het “Privacybeleid” op deze Website te raadplegen voor meer informatie.
 • NALEVING VAN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING
   1. De eigenaar(s) van de Website neemt (nemen) gegevensbescherming zeer serieus en garandeert (garanderen) daarom volledig te voldoen aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kader van toepassing.
 • VERVALBAARHEID
   1. In het geval dat een bepaling of een deel van deze Overeenkomst om welke reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, geheel of gedeeltelijk, zullen de overige bepalingen van deze Overeenkomst hierdoor niet worden aangetast en volledig van kracht blijven zoals toegestaan door de wet.
 • ALGEMEEN
  1. Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van Hong Kong, in alle opzichten, inclusief wat betreft geldigheid, interpretatie en effect, zonder effect te geven aan de beginselen of regels van conflicterende wetten, voor zover dergelijke beginselen of regels niet dwingend van toepassing zijn door de wet en de toepassing van de wetten van een ander rechtsgebied zouden toestaan of vereisen.
  2. Niets in deze Overeenkomst en geen enkele actie die door de Partijen wordt ondernomen, zal een partnerschap, vereniging, joint venture of andere samenwerkingsentiteit tussen de Partijen vormen of geacht worden te vormen
  3. Niets in de Overeenkomst en geen enkele actie die door de Partijen ingevolge de Overeenkomst wordt ondernomen, vormt of wordt geacht een van de Partijen voor enig doel de agent van de andere Partij te maken
  4. De Gebruiker is volledig verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hij gemachtigd is om toegang te verkrijgen tot de Website en alle links van derden vanaf deze Website, in termen van de toepasselijke regelgeving en wetten van het rechtsgebied waarin hij verblijft of van waaruit hij toegang verkrijgt tot de Website. De eigenaar(s) van de Website is/zijn niet aansprakelijk voor welke actie of schade dan ook, mocht een Gebruiker de Website bezoeken vanuit een verboden rechtsgebied.
  5. De eigenaar(s) van deze Website mag (mogen) de Overeenkomst overdragen aan een derde partij, in welk geval de Overeenkomst en de rechten en plichten van de partijen krachtens de Overeenkomst bindend zullen zijn voor en ten goede zullen komen aan de respectievelijke opvolgers, rechtverkrijgenden, erfgenamen, executeurs, beheerders en wettelijke vertegenwoordigers van het Bedrijf.
  6. De Overeenkomst, met inbegrip van alle andere juridische documenten en beleidsregels op de Website, vormt de volledige overeenkomst tussen de Partijen en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten en afspraken, zowel schriftelijk als mondeling, tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle openbare of andere verklaringen of presentaties die zijn gedaan met betrekking tot de Website en/of de Overeenkomst.
  7. Indien een bevoegde rechtbank bepaalt dat een bepaling van deze Overeenkomst om welke reden dan ook ongeldig, onwerkzaam of niet-afdwingbaar is, zal de bepaling worden gewijzigd om deze geldig te maken en, voor zover mogelijk, de oorspronkelijke intentie van de Partijen zo dicht mogelijk te benaderen op een aanvaardbare manier, zodat de transacties die hierbij worden overwogen zo volledig mogelijk worden uitgevoerd zoals oorspronkelijk overwogen.

PRIVACYBELEID

Dit beleid, gelezen samen met alle andere wettelijke documenten op de Website, is wettelijk bindend voor elke persoon of entiteit die toegang heeft tot of gebruik maakt van de www.coininsider.com Website (hierna te noemen de “Website”). De Gebruiker is gebonden aan alle Voorwaarden die hierin zijn opgenomen, alsmede aan alle voorschriften en wetten die van toepassing zijn op het specifieke rechtsgebied van waaruit de Gebruiker toegang heeft tot de Website. Gebruikers wordt dringend verzocht het Privacybeleid van de Website zorgvuldig te lezen. Dit beleid vervangt alle voorgaande versies.

 • ALGEMEEN
   1. De eigenaar(s) van de Website is (zijn) toegewijd aan het beschermen en respecteren van de privacy van al zijn Gebruikers
   2. De eigenaar(s) van de Website zal (zullen) alle redelijke en wettelijke stappen ondernemen om vertrouwelijke informatie te beschermen en zal (zullen) enkel informatie vrijgeven aan de relevante autoriteiten op hun verzoek of in termen van enige regelgeving die dit vereist en wanneer dit noodzakelijk is voor een integratie van een derde partij.
 • INFORMATIE VERZAMELD DOOR DE WEBSITE
   1. Loggegevens:
    1. Wanneer een Gebruiker de Website bezoekt, kunnen de websitediensten automatisch de standaardgegevens loggen die door de webbrowser van de Gebruiker worden verstrekt.
    2. Dit kan omvatten: Het Internet Protocol (IP) adres van de computer van de Gebruiker, het type en de versie van de browser, de pagina’s die de Gebruiker heeft bezocht, de tijd en datum van deze bezoeken, de tijd die op elke pagina is doorgebracht en andere details.
   2. Apparaatgegevens:
    1. De Website kan gegevens verzamelen over het apparaat dat de Gebruiker gebruikt om toegang te krijgen tot de Website.
    2. Deze verzamelde gegevens kunnen omvatten: Het apparaattype, het besturingssysteem, unieke apparaatidentificaties, apparaatinstellingen en geo-locatiegegevens.
    3. Wat wij verzamelen kan afhangen van de individuele instellingen van uw apparaat en software
    4. Wij raden u aan het beleid van uw apparaatfabrikant of softwareprovider te controleren om te weten te komen welke informatie zij aan ons beschikbaar stellen.
   3. Persoonlijke informatie:
    1. We kunnen vragen om persoonlijke informatie, zoals de naam van de Gebruiker, e-mail en telefoonnummer/mobiel nummer.
 • WETTELIJKE GRONDSLAGEN VOOR VERWERKING
   1. De Website en zijn eigenaar(s) zullen de persoonlijke informatie van de Gebruiker op een wettige, eerlijke en transparante manier verwerken.
   2. Er wordt alleen informatie over de Gebruiker verzameld en verwerkt wanneer de Website daarvoor wettelijke grondslagen heeft, die afhangen van de diensten waartoe de Gebruiker toegang heeft en hoe deze worden gebruikt.
   3. De Website mag de informatie van de Gebruiker alleen verzamelen en gebruiken wanneer:
    1. Wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de Gebruiker partij is of om op verzoek van de Gebruiker stappen te ondernemen voordat een dergelijk contract wordt aangegaan (bijvoorbeeld wanneer wij een dienst leveren die de Gebruiker heeft aangevraagd bij de Website);
    2. Het voldoet aan een legitiem belang (dat niet zwaarder weegt dan de belangen van de Gebruiker op het gebied van gegevensbescherming), zoals voor onderzoek en ontwikkeling, om de diensten van de Website op de markt te brengen en te promoten, en om de wettelijke rechten en belangen van de eigenaar(s) van de Website te beschermen;
    3. Wanneer de Gebruiker hiervoor toestemming geeft voor een specifiek doel (de Gebruiker kan bijvoorbeeld toestemming geven voor het versturen van de nieuwsbrief van de Website); of
    4. Wanneer de eigenaar(s) van de Website de gebruikersgegevens moet(en) verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
   4. De gebruiker heeft het recht om op elk moment van mening te veranderen als hij eerder toestemming heeft gegeven om de website zijn gegevens voor een specifiek doel te laten gebruiken, maar dit heeft geen invloed op de verwerking die al heeft plaatsgevonden.
   5. De Website bewaart persoonlijke informatie niet langer dan nodig is
   6. Zolang de Website informatie bewaart, zal hij ervoor zorgen dat deze met commercieel aanvaardbare middelen wordt beschermd om verlies en diefstal te voorkomen, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging
   7. De Gebruiker erkent echter dat geen enkele methode van elektronische overdracht of opslag van gegevens 100% veilig is en dat de eigenaar(s) van de Website daarom geen absolute veiligheid van gegevens kan (kunnen) garanderen
   8. Indien nodig zal de Website de persoonsgegevens van de Gebruiker bewaren om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, of om de vitale belangen van de Gebruiker of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 • VERZAMELING EN GEBRUIK VAN INFORMATIE
   1. De Website en zijn eigenaar(s) kunnen informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken voor de volgende doeleinden en persoonlijke informatie zal niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden:
    1. om de Gebruiker in staat te stellen de gebruikerservaring van de Website aan te passen of te personaliseren;
    2. om de Gebruiker in staat te stellen toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website, bijbehorende applicaties en bijbehorende social media platforms;
    3. om contact op te nemen en te communiceren met de Gebruiker
    4. voor het intern bijhouden van gegevens en administratieve doeleinden
    5. voor analyses, marktonderzoek en bedrijfsontwikkeling, met inbegrip van het exploiteren en verbeteren van de Website, bijbehorende applicaties en bijbehorende sociale mediaplatforms;
    6. voor reclame en marketing, met inbegrip van het verzenden aan de Gebruiker van promotionele informatie en informatie over derden waarvan de eigenaar(s) van de Website van mening zijn dat zij interessant kunnen zijn voor de Gebruikers; en
    7. om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en om geschillen op te lossen die de Website kan hebben.
 • OPENBAARMAKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE AAN DERDEN
   1. De eigenaar(s) van de Website mogen persoonlijke informatie bekendmaken aan:
    1. externe dienstverleners om hen in staat te stellen hun diensten te verlenen, waaronder (zonder beperking) IT-dienstverleners, aanbieders van gegevensopslag, hosting en servers, advertentienetwerken, analytics, error loggers, incassobureaus, aanbieders van onderhoud of probleemoplossing, marketing- of reclameproviders, professionele adviseurs en exploitanten van betalingssystemen;
    2. sponsors of promotors van eventuele wedstrijden die de Website organiseert; en
    3. derden voor het verzamelen en verwerken van gegevens
 • INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE
   1. De persoonlijke informatie die door de Website wordt verzameld, wordt opgeslagen en verwerkt op servers in verschillende rechtsgebieden en ook daar waar de partners van de Website, gelieerde ondernemingen en derde partijen faciliteiten aanhouden
   2. De Gebruiker bevestigt dat door het verstrekken van persoonlijke informatie aan de Website en zijn eigenaar(s), de Gebruiker instemt met de bekendmaking aan deze overzeese derde partijen.
   3. De eigenaar(s) van de Website zal ervoor zorgen dat elke overdracht van persoonlijke informatie van landen in de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen buiten de EER zal worden beschermd door passende waarborgen, bijvoorbeeld door het gebruik van standaard gegevensbeschermingsclausules goedgekeurd door de Europese Commissie, of het gebruik van bindende bedrijfsregels of andere wettelijk aanvaarde middelen.
   4. Wanneer de eigenaar(s) van de Website persoonlijke informatie van een land buiten de EER naar een ander land overbrengt (overbrengen), erkent de Gebruiker dat derden in andere rechtsgebieden mogelijk niet onderworpen zijn aan dezelfde wetten inzake gegevensbescherming als die van het rechtsgebied waarin de Gebruiker gevestigd is. Het is mogelijk dat een derde partij handelingen verricht of praktijken toepast die in strijd zijn met de privacywetgeving in het rechtsgebied van de Gebruiker, waardoor de Gebruiker mogelijk geen verhaal kan halen onder de privacywetgeving van zijn eigen rechtsgebied
 • RECHTEN VAN EN CONTROLE OVER PERSOONLIJKE INFORMATIE DOOR DE GEBRUIKER
 • Keuze en toestemming
  • Door persoonlijke informatie te verstrekken stemt de Gebruiker ermee in dat de eigenaar(s) van de Website zijn persoonlijke informatie verzamelt, bewaart, gebruikt en bekendmaakt in overeenstemming met dit Privacybeleid
  • Als een Gebruiker jonger is dan 16 jaar, moet de Gebruiker, voor zover wettelijk toegestaan, toestemming hebben van een ouder of wettelijke voogd om toegang te krijgen tot de Website en de Website te gebruiken, en moeten zij (de ouders of wettelijke voogden) ermee hebben ingestemd dat de Gebruiker de Website voorziet van persoonlijke informatie
  • De Gebruiker hoeft geen persoonsgegevens te verstrekken; de Gebruiker dient zich er echter van bewust te zijn dat, indien hij weigert, dit gevolgen kan hebben voor het gebruik van deze Website of de producten en/of diensten die op of via de Website worden aangeboden.
 • Informatie van derden
  • Mocht de Website persoonlijke informatie over een Gebruiker ontvangen van een derde partij, dan zal deze informatie worden beschermd in overeenstemming met dit Privacybeleid
  • Indien de Gebruiker een derde partij is die persoonlijke informatie over iemand anders verstrekt, verklaart en garandeert de Gebruiker dat hij/zij de toestemming van die persoon heeft om deze persoonlijke informatie te verstrekken.
 • Beperken
  • De Gebruiker kan ervoor kiezen om het verzamelen of gebruik van persoonlijke informatie te beperken
  • Indien de Gebruiker eerder heeft ingestemd met het gebruik van persoonlijke informatie voor direct marketing doeleinden, kan de Gebruiker op elk moment van gedachten veranderen door contact op te nemen met de eigenaar(s) van de Website.
  • Indien de Gebruiker vraagt om een beperking of restrictie op de persoonlijke informatie die wordt verwerkt, kan de eigenaar(s) van de Website informeren over de gevolgen van de beperking op het gebruik van de Website of producten en diensten door de Gebruiker.
 • Toegang en gegevensoverdraagbaarheid
  • De Gebruiker kan details opvragen over de persoonlijke informatie die wordt bewaard
  • De gebruiker kan een kopie aanvragen van de persoonlijke informatie die de eigenaar(s) van de website in bezit heeft (hebben).
  • Indien mogelijk, zullen de eigenaren van de website deze informatie verstrekken in CSV-formaat of een ander gemakkelijk leesbaar machineformaat
  • De Gebruiker kan vragen dat de persoonlijke informatie wordt gewist.
  • De Gebruiker kan ook vragen dat deze informatie wordt doorgegeven aan een andere derde partij.
 • Correctie
  • Indien de Gebruiker van mening is dat enige informatie onjuist, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is, kan de Gebruiker contact opnemen met de eigenaar(s) van de Website om de bewaarde informatie bij te werken of te corrigeren.
  • De eigenaar(s) van de Website zal (zullen) alle redelijke stappen ondernemen om de informatie die onjuist, onvolledig, misleidend of verouderd blijkt te zijn, te corrigeren.
  • Kennisgeving van datalekken
  • De eigenaar(s) van de Website verbindt (verbinden) zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving en wetten, met betrekking tot elke datalek.
 • Klachten
  • Indien de Gebruiker van mening is dat de eigenaar(s) van de Website een relevante wet op de gegevensbescherming heeft geschonden en een klacht wenst in te dienen, neem dan contact op met de eigenaar(s) van de Website en geef alle details van de vermeende schending.
  • De eigenaar(s) van de website verbindt (verbinden) zich ertoe om alle klachten onmiddellijk te onderzoeken, en schriftelijk te antwoorden, met vermelding van de uitkomst van het onderzoek en de stappen die zijn genomen om dergelijke klacht te behandelen
  • De Gebruiker heeft het recht om contact op te nemen met een regelgevende instantie of gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot zijn klacht.
 • Uitschrijven
  • Om zich uit te schrijven uit de e-maildatabase van de Website of zich af te melden voor communicatie (met inbegrip van marketingcommunicatie), wordt de Gebruiker verzocht contact op te nemen met de eigenaar(s) van de Website of zich af te melden door gebruik te maken van de afmeldingsfaciliteiten die in de communicatie worden geboden.
 • COOKIES
   1. De Website maakt gebruik van “cookies” om informatie te verzamelen over de Gebruiker en zijn activiteiten.
   2. Raadpleeg het Cookiebeleid op de Website voor meer informatie.
 • BEDRIJFSOVERDRACHTEN
   1. Indien de Website of haar activa worden overgenomen, of in het onwaarschijnlijke geval dat de eigenaar(s) van de Website failliet gaat (gaan) of failliet gaat (gaan), worden gebruikersgegevens, samen met andere activa, overgedragen aan partijen die de Website overnemen.
   2. De Gebruiker erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden, en dat de partijen die de Website en/of de eigenaar(s) ervan overnemen, de persoonlijke informatie kunnen blijven gebruiken volgens dit Privacybeleid.
 • BEPERKINGEN VAN ONS BELEID
   1. Deze Website kan links bevatten naar externe sites en/of sites van derden die niet worden beheerd of gecontroleerd door de eigenaar(s) van deze Website.
   2. De Gebruiker erkent dat de eigenaar(s) van de Website geen controle hebben over de inhoud en het beleid van die sites, en bijgevolg geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor hun respectieve privacypraktijken.
 • WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID
  1. Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd en bijgewerkt, zonder voorafgaande kennisgeving, en zal onmiddellijk van kracht zijn.
  2. Het gewijzigde Privacybeleid vervangt onmiddellijk alle vorige versies op de Website.
  3. De Gebruiker wordt aangespoord om de Website regelmatig te bezoeken om na te gaan of er updates zijn geweest van het Privacybeleid.
  4. Als de Gebruiker de Website blijft gebruiken, betekent dit een ondubbelzinnige stilzwijgende aanvaarding van het op de Website vermelde Privacybeleid.
  5. Indien de Gebruiker het gewijzigde Privacybeleid niet aanvaardt, dient de Gebruiker onmiddellijk af te zien van het gebruik van en de toegang tot de Website.

COOKIESBELEID

  1. Dit beleid, gelezen samen met alle andere juridische documenten op de Website, is wettelijk bindend voor elke persoon of entiteit die toegang heeft tot of gebruik maakt van de www.coininsider.com Website (hierna te noemen de “Website”). De Gebruiker is gebonden aan alle Voorwaarden die hierin zijn opgenomen, alsmede aan alle voorschriften en wetten die van toepassing zijn op het specifieke rechtsgebied van waaruit de Gebruiker toegang heeft tot de Website. Gebruikers wordt dringend verzocht het Cookiesbeleid van de Website zorgvuldig te lezen. Dit beleid vervangt alle voorgaande versies.
 • WAT IS EEN COOKIE?
   1. Een “cookie” is een klein stukje data dat de Website opslaat op de computer en/of het mobiele apparaat van de Gebruiker en dat telkens wordt geopend wanneer de Website wordt bezocht.
   2. De Website maakt gebruik van Cookies om informatie te verzamelen over de Gebruiker en zijn activiteiten tijdens het bezoeken van de Website, waaronder, indien beschikbaar, het IP-adres, het besturingssysteem en het browsertype dat door de Gebruiker wordt gebruikt
   3. Deze informatie wordt verzameld als statistische gegevens over de surfacties en -patronen van de Websitegebruiker, en identificeert geen individu in het bijzonder.
   4. Om dezelfde reden kan de Website informatie verkrijgen over het algemene internetgebruik van de Gebruiker door gebruik te maken van cookies
   5. De Gebruiker is er verantwoordelijk voor dat de instellingen van zijn computer en/of mobiele apparaat correct zijn en kan er daarom voor kiezen cookies te accepteren of te weigeren.
   6. Cookies helpen de Onderneming om haar Website(s) en/of Applicatie te verbeteren en om een betere en meer gepersonaliseerde service te leveren
 • SOORTEN COOKIES EN HOE ZE WORDEN GEBRUIKT
   1. Essentiële cookies – zijn cookies die cruciaal zijn voor de gebruikerservaring van de Website, waardoor kernfuncties zoals gebruikerslogins, accountbeheer, winkelwagentjes en betalingsverwerking mogelijk worden. Deze worden gebruikt om bepaalde functies op de Website mogelijk te maken. Deze Website maakt gebruik van essentiële cookies op de site.
   2. Prestatiecookies – zijn cookies die worden gebruikt om bij te houden hoe de Gebruiker de Website tijdens een bezoek gebruikt, zonder persoonlijke informatie over de Gebruiker te verzamelen. Deze informatie is doorgaans anoniem en wordt samengevoegd met informatie die wordt bijgehouden over alle Websitegebruikers, om bedrijven te helpen gebruikspatronen van bezoekers te begrijpen, problemen of fouten die hun gebruikers kunnen tegenkomen te identificeren en te diagnosticeren, en betere strategische beslissingen te nemen om de algehele website-ervaring van hun publiek te verbeteren. Deze cookies kunnen worden ingesteld door de Website die de Gebruiker bezoekt of door diensten van derden. Deze Website maakt gebruik van prestatiecookies op de site.
   3. Functionaliteitscookies – worden gebruikt voor het verzamelen van informatie over het apparaat van de Gebruiker en eventuele instellingen die de Gebruiker kan configureren op de website die hij bezoekt (zoals taal- en tijdzone-instellingen). Met deze informatie kunnen websites de gebruiker aangepaste, verbeterde of geoptimaliseerde inhoud en diensten bieden. Deze cookies kunnen worden ingesteld door de website die de Gebruiker bezoekt of door diensten van derden. Deze Website maakt gebruik van functionaliteitscookies voor geselecteerde functies op de site.
   4. Targeting/advertising Cookies – worden gebruikt om te bepalen welke promotionele content relevanter en geschikter is voor de Gebruiker en zijn interesses. Websites kunnen ze gebruiken om gerichte reclame te leveren of om het aantal keren dat een Gebruiker een reclame te zien krijgt te beperken. Dit helpt bedrijven de doeltreffendheid van hun campagnes en de kwaliteit van de inhoud die aan de Gebruiker wordt gepresenteerd, te verbeteren. Deze cookies kunnen worden ingesteld door de website die de Gebruiker bezoekt of door diensten van derden. Targeting-/reclamecookies die door derden worden geplaatst, kunnen worden gebruikt om de Gebruiker te volgen op andere websites die gebruikmaken van dezelfde diensten van derden. Deze Website maakt gebruik van targeting/advertising cookies op de site.
 • DE FUNCTIE VAN COOKIES
   1. Cookies stellen de Website in staat om:
    1. De omvang van het publiek en het gebruikspatroon in te schatten
    2. Informatie op te slaan over de voorkeuren van de Gebruiker, en zo de Website aan te passen en te optimaliseren op basis van de individuele interesses van de Gebruiker
    3. De zoekopdrachten van de gebruiker te versnellen; en
    4. De Gebruiker te herkennen wanneer deze terugkeert naar de Website.
 • COOKIES VAN DERDEN OP DE WEBSITE
   1. De Website kan gebruik maken van bedrijven en individuen van derden op onze Website, zoals analytics providers en content partners
   2. De Website zal deze derde partijen toegang verlenen tot geselecteerde informatie om specifieke taken uit te voeren namens de Gebruikers.
   3. Zij kunnen ook cookies van derden plaatsen om de diensten die zij leveren te leveren
   4. Cookies van derden kunnen worden gebruikt om de Gebruiker te volgen op andere websites die dezelfde dienst van derden gebruiken
   5. Deze Website heeft geen controle over cookies van derden en daarom valt hun cookiebeleid niet onder dit Cookiebeleid van deze Website.
   6. Deze Websites privacy belofte van derden:
    1. De Website beoordeelt het privacybeleid van al haar derden-aanbieders voordat zij een beroep doen op hun diensten om ervoor te zorgen dat hun praktijken in overeenstemming zijn met die van haar.
    2. De Website zal nooit bewust diensten van derden opnemen die de privacy van de Gebruikers van deze Website in gevaar brengen of schenden.
 • CONTROLE DOOR DE GEBRUIKER OF HOE COOKIES KUNNEN WORDEN GEWEIGERD
   1. Indien de Gebruiker geen cookies van deze Website wenst te aanvaarden, kan de Gebruiker zijn browser de opdracht geven om cookies van deze Website te weigeren
   2. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar de Gebruiker kan deze instellingen aanpassen om ofwel cookies volledig te weigeren, of om de Gebruiker te waarschuwen wanneer een website een cookie probeert te plaatsen of bij te werken.
   3. Indien de Gebruiker websites vanaf meerdere apparaten bezoekt, kan het zijn dat de Gebruiker zijn instellingen op elk afzonderlijk apparaat moet bijwerken.
   4. Hoewel sommige cookies geblokkeerd kunnen worden met weinig impact op de gebruikerservaring van een website, kan het blokkeren van alle cookies betekenen dat de Gebruiker geen toegang heeft tot bepaalde functies en inhoud op de sites die hij bezoekt.
 • WIJZIGINGEN IN HET COOKIEBELEID
  1. Het cookiebeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd en bijgewerkt, zonder voorafgaande kennisgeving, en zal onmiddellijk van kracht worden.
  2. Het gewijzigde Cookiesbeleid vervangt onmiddellijk alle vorige versies op de Website.
  3. De Gebruiker wordt dringend verzocht de Website regelmatig te bezoeken om na te gaan of er updates van het Cookiesbeleid zijn geweest.
  4. Als de Gebruiker de Website blijft gebruiken, betekent dit een ondubbelzinnige stilzwijgende aanvaarding van het gewijzigde Cookiesbeleid dat op de Website is vermeld.
  5. Indien de Gebruiker het gewijzigde Cookiesbeleid van de Website niet aanvaardt, dient de Gebruiker onmiddellijk af te zien van het gebruik van en de toegang tot de Website.